Årsavgifter 2024

 

 

Fullbetalande medlemskap

Medlemskapet inkluderar fritt spel på Gamla Banan, Nya Banan
och Korthålsbanan

 Avgift

Årsavgift Senior 8 190 kr
Årsavgift Vardagsmedlem (maxkvot 100 personer) 6 500 kr
Årsavgift Junior 0-17 år 4 310 kr
Årsavgift Junior 18-21 år 4 965 kr
   

Den 4 maj 2022 beslutade årsmötet:

Ny Fullbetalande medlem erlägger Årsavgift + Inträdesavgift (avser person
som är född 1993 eller äldre). Ny medlem född 1994 eller senare betalar
ingen Inträdesavgift utan enbart Årsavgift fram tills dess personen fyller 31 år,
då tillkommer Inträdesavgift.

 
INTRÄDESAVGIFT
Betalas av medlem med födelseår 1993 eller äldre.
Återbetalas ej, se tabell längst ned på sidan.
20 000 kr
   
LÅN
Gäller enbart för befintlig medlem med inträdelsedatum senast 2022-05-03.
Återbetalas inom 1 år efter begärt utträde.
20 000 kr
   

Medlemskap Nya Banan (9-hålsbanan)

Medlemskapet inkluderar fritt spel på Nya Banan och Korthålsbanan

 
Årsavgift Senior 5 240 kr
LÅN
Tillkommer på person med födelseår 1993 eller äldre.
Återbetalas inom 1 år efter begärt utträde
7 500 kr
Årsavgift Junior 0-17 år 3 555 kr
Årsavgift Junior 18-21 år 3 905 kr
   

Medlemskap Korthålsbanan

Medlemskapet innehåller enbart fritt spel på Korthålsbanan

 
Årsavgift Junior 0-7 år    550 kr
Årsavgift Junior 8-21 år 1 090 kr
Årsavgift Senior 75+  (eller av hälsoskäl) 2 185 kr
   

Passivt medlemskap

 
Passiv medlem 850 kr
   

Köplats till Fullbetalande medlemskap

 

Icke medlem 

300 kr

Som Nya Banan-medlem ingår köplats till Fullbetalande medlemskap
utan kostnad

0 kr

Regler Inträdesavgift

Från den 4 maj 2022 gäller Inträdesavgifter för nya medlemmar (avser medlemskategorierna Fullbetalande medlem och Vardagsmedlem) i Kungsbacka GK.
Inträdesavgiften återbetalas ej, förutom följande undantag, se tabell nedan (utifrån Årsmötesbeslut den 3 maj 2022). 

Befintliga medlemmar, oavsett medlemsform, med ett inträdesdatum t.o.m. den 3 maj 2022, omfattas inte av beslutet utan kommer vid en framtida övergång
till Fullbetalande medlemskap erlägga medlemslån som återbetalas inom 1 år efter utträdesdatum.

Utträdesdag beräknat på inträdesdatum Inträdesavgift återbetalas
Utträde inom 1 år 15 000 kr
Utträde inom 2 år 10 000 kr
Utträde inom 3 år 5 000 kr
Utträde inom 4 och senare 0 kr

 

Dispens från spelavgift på grund av medicinska skäl

Av de stadgar fastslagna av Kungsbacka Golfklubbs medlemmar framgår att medlem som på grund av medicinska skäl, som uppkommit efter sista utträdesdatum (30 november), är förhindrad att utöva golfspel under hela innevarande år har möjlighet att till styrelsen skriftligen ansöka om dispens från spelavgiften*. Läkarintyg som styrker detta skall bifogas dispensansökan.

Ansökan skall vara Kungsbacka Golfklubb tillhanda senast 31/3 innevarande år för dispens av hela spelavgiften. Ansökningar som inkommer efter 31/3 och innan 30/6 kan enbart komma att gälla för årets sista halva och då kan dispensansökan för halva spelavgiften beviljas. Ansökningar som inkommer efter den 30/6 behandlas ej.

Vid beviljad dispensansökan erläggs endast medlemsavgiften för innevarande år och medlemmen har efter beviljad dispensansökan inte en aktiv spelrättighet på Kungsbacka GK eller ett aktivt Golf-ID. Dispens kan endast åberopas för innevarande år och medlemmen måste meddela Kungsbacka GK senast den 30/11 om man önskar en ändrad medlemsform, alternativt utträda ur klubben, inför nästkommande år.

*Dispensansökan gäller enbart spelavgift och inte medlemsavgift, medlemsavgift skall erläggas.