Våra Lokala Regler

”När jag spelade på en annan bana fick jag inte lättnad.” Vad är det som egentligen gäller? Har vi olika regler? Har Europatouren egna regler? Vårt svar på dessa frågor är att Regler för Golfspel (Regelboken) gäller för alla tävlingar – överallt! Ingen får ändra på dessa regler – varken tävlingsledningen, klubben eller golfförbundet. Däremot kan en klubb genom Lokala Regler bestämma hur just deras bana skall spelas, och dessutom införa Tillfälliga Lokala Regler för att skydda banan eller för att kunna genomföra en tävling så rättvist som möjligt. Ett brott mot en lokal regel innebär oftast att du i slagspel ådrar dig 2 slags plikt. Det finns därför all anledning att ta reda på vad som gäller hos oss, och vad som gäller på alla andra banor du spelar.

Våra lokala regler finns anslagna i receptionen, utanför kansliet, vid tävlingsexpeditionen och vid tee 1 på Gamla och Nya Banan. Du finner dem även i pdf-format under länken Lokala Regler (eller under fliken Spela).

1. Ändringar i Lokala Regler 2021

Nytt: Det tidigare röda oändliga pliktområdet på andra sidan vägen bortom green på hål 14 är borttaget. Likaså är droppzonen på hål 14 borttagen.

Motiv: Genom att de nedre grenarna på buskaget bakom green på hål 14 har kapats och att området har rensats, har kommittén gjort bedömningen att reglerna blir lättare att följa om pliktområdet och droppzonen tas bort. Om vägen inverkar störande för spelarens område för avsedd stans eller område för avsedd sving, eller om bollen ligger på vägen, finns det genom rensningen större spelbart utrymme bortom vägen att ta lättnad på. Om en boll skulle hamna ospelbar i området bortom vägen, har rensningen likaså ökat möjligheten att ta lättnad för ospelbar boll i sidled eller med flagglinjen enligt Regel 19.2.

Nytt: Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar: spelaren, klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort). Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

Motiv: Kommittén har valt att inkludera denna lokala regel eftersom det är en regeländring som kommer med i Regelboken 2023. I tillägg har SGF och Göteborgs Golfförbund uppmanat samtliga klubbar att ta med den. Utan denna lokala regel måste slaget annulleras och spelas om ifall bollen som spelas från green t ex av misstag råkar träffa en myra eller en fluga. Denna "orimlighet" elimineras genom den nya lokala regeln.

 

2. Lokala Regler som tillkom 2019

Nytt: Spelförbudszoner markeras med pinnar med grön topp.

Motiv: Nationell överenskommelse. Spelförbudszoner på spelfältet, i bunker och på green (Regel 16.1f) markeras med blå pinnar med grön topp, och i pliktområde (Regel 17.1e) med röda pinnar med grön topp.

Nytt: Det röda sammanhängande pliktområdet som omger greenområdet på hål 17 som bara är definierat på en sida är oändligt.

Motiv: Dikena till höger, bakom och till vänster om green på hål 17 är svårmarkerade om man skall utmärka dem var för sig. Därför har vi valt att markera dem som ett enda sammanhängande oändligt rött pliktområde. Det innebär bland annat att man kan välja att med ett slags plikt droppa inom två klubblängder från skärningspunkten när bollen inte hittas i det röda pliktområdet, förutsatt att det är känt eller så gott som säkert att bollen är i pliktområdet. Som alltid gäller förstås att lättnadsområdet inte får vara närmare hål än skärningspunkten till pliktområdet.

Nytt: Lättnad på motsatta sidan av rött pliktområde till vänster på hål 3, 4 och 11 på GB, det röda pliktområdet till höger på hål 6, 11 och 12 på GB, samt det röda pliktområdet till vänster på hål 4 på NB.

Motiv: I de nya golfreglerna har det tidigare alternativet att droppa bollen på den motsatta sidan av skärningspunkten till ett rött pliktområde tagits bort. Utan ovanstående nya lokala regel skulle detta t ex på hål 3 innebära att man inte skulle kunna ta lättnad i sidled till höger om pliktområdet för en boll som träffar ett träd som står out of bounds och därefter studsar från out-sidan ner i det röda pliktområdet (= diket). Om en sådan boll inte kan spelas eller inte hittas (fast det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområdet) skulle det enda alternativet för spelaren vara att med ett slags plikt slå en ny boll från föregående plats. Så kan vi förstås inte ha det – därför den nya lokala regeln!

Nytt: Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Motiv: Information om signalering vid avbrott av spelet ingick tidigare som del i tävlingsvillkoren. Enligt de nya reglerna skall denna information istället ges i form av en lokal regel.

Nytt: Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Motiv: Information om användning av transportmedel ingick som del i tävlingsvillkoren. Enligt de nya reglerna skall denna information istället ges i form av en lokal regel.

2. Lokala regler som togs bort 2019

I samband med att att Regler för Golfspel 2019 introducerades togs sju ”gamla” lokala regler bort från våra Lokala Regler. I flertalet fall pga av att de ingår i de nya reglerna, men i ett fall pga av att den bedömdes som mindre lämplig (se nedan angående ”lättnad utan plikt för oflyttbart hindrande föremål nära green som befinner sig i spel- eller puttlinjen”).

Borttaget: ”Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen går där marken bryter av ner mot hindret.”

Motiv: I definitionen för Pliktområde framgår att om färgen för ett pliktområde inte har markerats eller angetts ska det betraktas som ett rött pliktområde. Vidare står det att när gränsen inte är utmärkt med pinnar, plattor eller linjer, definieras gränsen för pliktområdet av dess naturliga gränser, dvs där marken börjar slutta neråt för att bilda den fördjupning som kan innehålla vatten.

Borttaget: ”Pluggad boll. Lättnad utökad till hela spelfältet.”

Motiv: Ingår i nya regelboken. Enligt nya Regel 16.3a är lättnad för pluggad boll tillåten på hela spelfältet.

Borttaget: ”Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål.”

Motiv: Enligt nya Regel 15.2a får en spelare utan plikt ta bort ett löst naturföremål var som helst på eller utanför banan, inklusive bunkrar och pliktområden. Eftersom stenar är lösa naturföremål behövs inte längre den gamla lokala regeln för stenar i bunkrar. OBS! Om borttagandet av ett löst naturföremål orsakar att bollen rubbas pliktar spelarens 1 slag (undantag gäller på green, tee och under letande). Det innebär att om bollen ligger vid eller på en sten i en bunker, så pliktar spelaren 1 slag om borttagandet av stenen resulterar i att bollen rubbas. En rubbad boll måste återplaceras.

Borttaget: ” Spelaren får ta lättnad utan plikt för oflyttbart hindrande föremål nära green som befinner sig i hans spel- eller puttlinje.”

Motiv: Regeln borttagen på grund av att regeln har visat sig svår att korrekt tillämpa för många medlemmar, samtidigt som behovet av regeln bedöms som relativt litet tack vare våra relativt smala foregreens.

Borttaget: ”Gul-svarta 150-meterspinnar är oflyttbara hindrande föremål.”

Motiv: Våra nya 150-meterspinnar är flyttbara, vilket enligt nya Regel 15.2a innebär att de får tas bort i vilken situation som helst. I marken runt pinnarna finns dock en plastmatta som är ett oflyttbart tillverkat föremål, och som spelaren får ta lättnad för utan plikt vid störande inverkan enligt nya Regel 16.1b.

Borttaget: ”När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras.”

Motiv: Denna regel ingår i nya regelboken – Regel 13.1d.

Borttaget: ”En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare.”

Motiv: Denna regel ingår i nya regelboken – Regel 4.3a.