Skötselplan 2022

KUNGSBACKA GOLFKLUBB

SKÖTSELPLAN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD

Jan Johansson 2022

Skötselplanen skall ses som förslag på åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden, främst när det gäller växter utan att för mycket inkräkta på själva golfspelet. Planen skall kommuniceras till

  • Klubbledning
  • Banpersonal
  • Torsdagsgruppen
  • Övriga klubbmedlemmar

Skötselplanen bör användas vid planering och genomförande av åtgärder som bedöms nödvändiga att vidta på och kring banan.
Planen bygger på Krister Larssons inventering och förslag från 2002. En ny inventering har gjorts av JJ under 2020. Mossor och lavar är inte inventerade.
Som bilaga 1 finns skötselförslag för ängarna, sällsynta växter samt diken och vägkanter.

ALLMÄNNA ÅSIKTER

Inga främmande arter bör införas inom golfklubbens område förutom i rabatter runt klubbhuset.
Vid röjning och slåtter bör ris och gräs läggas i högar på lämplig plats i skogen.
Vid rensning av diken och dammar bör de uppgrävda massorna forslas bort.

SKÖTSELFÖRSLAG

Områdessiffrorna hänvisar till de områden som Krister Larsson angav i sin plan från 2002 och framgår av bifogade kartor

Kullen vid infarten

Arter: Trollsmultron, svinrot.
Skötsel: Kullen röjs vid behov från sly och buskar. Hela kullen slås i september. Växtplatsen vid vägen till drivingrange röjs vid behov.

Område 1. Kullen ovanför parkeringen

Arter: Flera stora ekar med fin mossflora.
Skötesel: Området bör skötas som nu. Tre stora almar ser ut att ha drabbats av almsjuka och kommer att dö inom de närmaste åren. När de tas ner bör vi plantera ek i stället.

NYA BANAN

Område 2. Igenvuxen kulle vänster om 1:an nya banan.

Kullen anges som igenväxande äng i 2002 års inventering. Den har röjts ordentligt en gång men har vuxit igen.
Skötsel: Kullen bör röjas årligen från sly och buskar. Gräs med mera slås i september.
Strax intill kullen vid parkeringen finns ett bestånd av parkslide som är en invasiv art. Den bör snarast  tas bort på det sätt som länsstyrelsen anger.

Område 3.

Inte längre aktuellt

Område 4. Lövdunge mellan 1:an och 9:an nya banan.

Arter: Svavelsippa, smånunneört, gullviva, skogsbingel, storrams, hässlebrodd.
Skötsel: inga ingrepp bör göras. Vid tecken på igenväxning skall försiktig röjning göras. 

Område 5. Vänster om 1:ans green nya banan och höger om vägen till 2:ans tee nya banan.

Arter: Gullviva (rikligt), storrams, hässlebrodd, liljekonvalj, hagtorn.
Skötsel: som nu av området vänster om 1:ans green. I övrigt inga ingrepp om det inte växer igen. 

Område 6. Ekhagmark vänster om 9:ans fairway nya banan.

Arter: Stora ekar, blåsippa skogsbingel, liljekonvalj storrams.
Skötsel: inga ingrepp bör göras. Vid tecken på igenväxning skall försiktig röjning göras.

Område 7. Alsumpskog vid 3:ans tee nya banan.

Arter: Stora alar, gul svärdslilja, missne
Skötsel: inga ingrepp bör göras.

Område 8 och 9.

Inte längre aktuellt

Område 10. Örtrik ljunghed vänster om 6:ans fairway nya banan.

Arter: Ljung, blodrot, ärenpris, ängskovall, bergglim
Skötsel: inga ingrepp bör göras. Vid tecken på igenväxning skall försiktig röjning göras. 

Område 11. Berghällar vänster om 5:ans green nya banan.

Arter: ljung, bergglim, blodrot, ängskovall, gullris
Skötsel: inga ingrepp bör göras. Vid tecken på igenväxning skall försiktig röjning göras. 

Område 12.

Inte längre aktuellt

Område 13. Ängs- och hagmarkszon höger om 4:ans tee nya banan.

Arter: Gullris, blåsuga, getväppling. Ärenpris, blodrot, stenmåra
Skötsel: inga ingrepp bör göras. Vid tecken på igenväxning skall försiktig röjning göras.

Område 14. Ek- hasselskog höger om 4:ans fairway nya banan.

Arter: Lundslok
Skötsel: Inga ingrepp bör göras. 

Område 15. Naturskog i block- och bergbranter vänster om 8:an och 9:an nya banan.

Arter: Blåsippa, gullviva, vårlök, skogsbingel
Skötsel: Inga ingrepp bör göras. 

Område 16. Naturskog Börsåsberget

Arter: Mycket stor förekomst av lundslok, liljekonvalj, flenört, lind
Skötsel: Inga ingrepp bör göras.

GAMLA BANAN

Område 17och 18. Ekhagmarker mellan chippinggreen och 4:ans fairway gamla banan.

Arter: Ek, lind, hassel, blåsippa, skogsbingel, vårlök, svalört, lundslok, lav- och mossarter.
Skötsel: Bevara och gynna de gamla ekarna och lindarna genom försiktig röjning och plockhuggning. Släppa upp enstaka hasselbuskar i kantzonen. I övrigt inga ingrepp.

Område 19. Ekhagmark vänster om 3:ans fairway gamla banan.

Arter: Ek, asp, ask, hagtorn, lavar och mossor.
Skötsel: Bevara och gynna äldre träd. Röjning av buskar som växer upp vid äldre träd. Bakom 3:ans tee finns gamla aspar och askar samt en stor hagtorn. Försiktig röjning bör göras där. 

Område 20. Ekhagmark höger om vägen mellan 4:an och 5:an gamla banan.

Arter: Ek, blåsippa, skogsbingel, lundslok, lundelm, lavar och mossor.
Skötsel: Bevara och gynna de gamla ekarna och genom försiktig röjning och plockhuggning. Släppa upp enstaka hasselbuskar i kantzonen. I övrigt inga ingrepp.

Område 21. Sälgar mellan 6:an och 12:an gamla banan.

Arter: Värdefull insektsmiljö.
Skötsel: Bevara sälgarna och nyplantera vid behov. 

Område 22. Stengärdsgård 11:an gamla banan.

Arter: Rönn, apel, slån, fläder, nypon.
Skötsel: Bevara träd och buskar i övrigt vanlig banskötsel.

Område 23. Gärdsgård mellan 9:an och 10:an gamla banan.

Arter: Al , slån, nypon.
Skötsel: Bevara träd och buskar i övrigt vanlig banskötsel.

Område 24.

Inte längre aktuellt

Område 25. Örtrik ljunghed vänster om green 15 gamla banan.

Arter: Ljung, gullris, ängskovall, ärenpris.
Skötsel: Vanlig banskötsel

Område 26. Brynmiljö höger om tee 16 gamla banan.

Arter: Ek, rönn, sälg, fläcknycklar.
Skötsel: Bevara träd och buskar i övrigt vanlig banskötsel. Vid behov röja lokalen för fläcknycklar. 

Område 27. Kantzon med ängsflora höger om 17:e fairway gamla banan.

Arter: Gullris, gullviva, ängsbräsma. Ängsvädd mm.
Skötsel: Bevara träd och buskar i övrigt skötsel som nu.

Område 28. Ekskog vid bergbrant bakom green 17 gamla banan.

Arter: Gullviva, skogsbingel, lundslok, mossor och lavar.
Skötsel: Bevara träd och buskar i övrigt vanlig banskötsel.

Område 29. Ekhagmark med äldre ekar mellan 1:an och 2:an gamla banan.

Arter: Ek, liljekonvalj, buskstjärnblomma.
Skötsel: Gynna ekarna vid behov genom röjning. Ta bort rhododendronbuskarna. Markröjning vid behov på hösten för att gynna blomväxterna.

Område 30. Slänt höger om 12:ans fairway gamla banan.

Arter: Buskar och ängsväxter.
Skötsel: Vanlig banskötsel. Inga ingrepp mellan gärdsgården och bokskogen. 

Område 31. Lövskog vänster om 5:ans fairway gamla banan.

Arter: Ek, sälg hassel, bok, vänderot, klotpyrola, stenbär mm
Skötsel: Inga ingrepp.