3-årsplan för Gamla & Nya Banan (2019-2022)

Gamla banan

Generellt

  • Grönytor skall sås alternativt torvas så fort arbeten har avslutats.
  • Skadade grönytor skall omgående återställas/åtgärdas
  • Påbörjat arbete skall avslutas i en följd
  • Bunkrar skall hållas torra med jämn sandkvalitet
  • Gångvägar skall hållas torra och rena från gräsklipp och lera
  • Upprustning av tees
  • Dräneringen på banan förbättras
  • Fairwaydressning årligen

OBS! Många arbeten är beroende av rätt markförhållande (t.ex. tjäle) för att kunna utföras.

Hål 1

Slänter runt hela greenen dräneras.

Hål 2

Ta bort främsta trädet till vänster som skymmer sikten mot 17:e tee. Slänt mot vägen görs flackare.

Hål 3

Komplettering av fairway-bevattning. Dränering och torrläggning bakom green.

Hål 4

Komplettering av fairwaybevattning. Förbättring av tee-yta samt dränering runt gul tee.

Hål 5

Dränering kort vänster om green.

Hål 6

Ny kulle till höger om green. Om-/nybyggnad av fairway-bunkrar.

Hål 7

Komplettering av ytvattenbrunnar på fairway. Ev. förlänga väg från färist mot fairway.

Hål 8

Torrläggning ruffen till höger bakom muren. Komplettering av ytvattenbrunnar fairway fram till gärdesgård.

Hål 9

Torrläggning bakom vit tee.

Hål 10

Gräsytan på gul/vit tee förbättras. Torrläggning runt röd tee.

Hål 11

Väg anlägges från vit tee förbi blå/röd tee fram mot fairway. Ombyggnad av green-bunker.

Hål 12

Förbättring av gångväg från gul och röd tee fram mot fairway.

Hål 13

Förbättring av teeytan. Plantering buskar slänten upp mot 14:e vit tee.

Hål 14

Förbättring av gångväg fram till fairway.

Hål 15

Torrläggning av slänten ner mot fairway samt ruffområde till höger.

Hål 16

Kulvertering av diken runt röd tee. Kulvertering av diket till höger från röd tee och framåt.

Hål 17

Torrläggning av röd tee samt området omkring. Ombyggnad och dränering av vänster greenbunker. Ta bort onödiga svackor på fairway i höjd med dammen. Slänta av mot gärdesgården bakom green.

Hål 18

Ombyggnad av greenbunkrar. Torrläggning framför green.

 

Nya banan

Hål 1

Röd tee renoveras.

Hål 2

Svackor bakom green dräneras.

Hål 3

Dränering fairway framför green.

Hål 4

Dränering av vänster sida av fairway. Förlänga röd tee.

Hål 5

Området till höger nedanför röd tee dräneras.

Hål 6

Slänten på höger sida fairway höjes upp.

Hål 7

Förbättring av gul/vit tee. Dränering till höger bakom green.

Hål 8

Dränering runt green.

Hål 9

Vänster greenbunker görs om till ”gräsbunker”. Torrläggning framför green.