Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2023

Långsiktig verksamhetsplan

Hösten 2020 togs ett förnyat Strategiskt ramverk för verksamheten på Kungsbacka GK fram. Under arbetet formulerades vår Mission, Vision och Kultur samt de Övergripande Mål som verksamheten skall arbeta mot. För att uppnå detta identifierades även ett antal Värdeskapare. Under 2021 och 2022 har vi för respektive Värdeskapare definierat vilka mål som ska vara styrande för verksamheten och listat aktiviteter samt eventuella investeringsbehov för att nå målen över tid. Ett urval av de mål som framkommit under arbetet redovisas nedan under rubriken Kungsbacka GK Målsummering. Målsummeringen är inte en sammanställning av vad som ska genomföras just 2023 utan är en summering av vilka områden vi prioriterar över tid.

Klubbens syfte

Kungsbacka Golfklubb ser golfen som en idrott, som i enlighet med Riksidrottsförbundets anda erbjuder medlemmen stimulans och utveckling. Kungsbacka Golfklubb skall värna om idrottsrörelsens tradition, moral och etik, samt vara en del av det moderna samhället. Kungsbacka Golfklubb skall ha en stark lokal förankring, erbjuda kvalitativa spel- och träningsmöjligheter för alla kategorier av golfspelare, samt utgöra en social mötesplats för alla generationer.

Kultur

Den kultur som ska genomsyra verksamheten på Kungsbacka Golfklubb, det är vår GReJH.

Gemenskap – Respekt – Jämställdhet – Hållbarhet

Kulturen ska genomsyra hela verksamheten och målet är att alla som kommer i kontakt med Kungsbacka Golfklubb; medlemmar, gäster, anställda, partners, leverantörer o.s.v. ska uppleva denna kultur.