Årsmöte 4 maj

Medlemmarna i Kungsbacka Golfklubb kallas härmed till Årsmöte

TID: torsdag 4 maj 2023 kl. 18.00

PLATS: Best Western Hotell Halland, Storgatan 35, Kungsbacka

ANMÄLAN: Klicka här!

Sista anmälningsdatum: 27 april 

Årsmötet genomförs som ett hybridmöte där man har möjlighet att delta både digitalt och fysiskt. Lokalen är begränsad till 100 deltagare och vid anmälan anges om man deltar fysiskt eller via web genom att välja klass ”lokal” alternativt ”web”. Inför mötet får alla deltagare en länk samt inloggningsinformation till den e-postadress man har registrerad i Min Golf.

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTET

1. Mötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Fråga om sammanträdets behöriga utlysande

4. Fastställande av dagordning

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

6. Val av justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

8. Styrelsens redogörelse för framlagd årsredovisning

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Val av revisorer och revisorssuppleanter

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna skrivelser

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutande

 

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på klubbens medlemssidor samt på kansliet två veckor före mötet.

/Styrelsen

Kommentarer