Ordningsföreskrifter 2023

Ordningsföreskrifter 2023

Var rädd om banan

Det är varje spelares skyldighet att laga sina slagmärken på spelfältet och nedslagsmärken på green, samt att iordningställa efter bunkerbesök.

Greenfee

Greenfee måste erläggas innan start. Spelare som ertappas utan att ha erlagt greenfee, åläggs att betala aktuell greenfee + 2 000 kr.

Tillfälliga lokala regler

Eventuella tillfälliga lokala regler anslås i receptionen och i samband med tävling även i tävlingsexpeditionen.

Starttid

För att behålla rätten till bokad starttid måste den bekräftas till kansliet minst tio minuter före start. Därefter kan tiden tas i anspråk för väntande spelare.

Raskt speltempo

Enligt Regel 5.6b Raskt speltempo är det meningen att en golfrond ska spelas i raskt tempo, och att varje spelare bör inse att hans/hennes speltempo påverkar rondtiden för andra spelare, både de i spelarens egen grupp och de i efterföljande grupper.

Släpp igenom: Din boll spelar bakom framförvarande boll och inte framför bakomvarande boll. Om lucka uppstår är du skyldig att släppa igenom snabbare boll(ar). Du måste respektera de åtgärder som de av klubben utsedda funktionärerna vidtar för att påskynda spelet.

Ready Golf: Kungsbacka GK uppmuntrar medlemmar och gäster att spela så kallad ”Ready Golf” enligt Regel 6.4b(2). Ready Golf innebär att den spelare som först är redo slår sitt slag istället för att vänta på den som har honnören alternativt ligger längst från hål. Givetvis utan att säkerheten på golfbanan äventyras. Rekommendationen gäller för alla typer av spelformer utom matchspel, och för både sällskapsspel och tävlingsspel.  Att spela i ”fel ordning” i slagspel är endast pliktbelagt om spelarna har kommit överens om att spela i fel ordning i avsikt att ge en av dem en fördel (t ex att i singelspel chippa eller putta före för att visa spellinjen).

Fikapaus: Vid sällskapsspel är det tillåtet att efter hål 11 ta en paus vid kiosken (max 5 min). Eterföljande boll har rätt att slå ut från vit/gul tee på hål 12 när bollen framför tar paus, och har även rätt att gå igenom om den inte önskar ta paus. Spelare måste försäkra sig om att ingen annan person befinner sig i riskzon och riskerar att träffas av bollen eller klubban.

Spelare som kommer från hål 11 har företräde till kiosken framför spelare som kommer från hål 6.

Paus under tävling är inte tillåten enligt regel 5.6a Orimlig fördröjning av spel. Att inhandla förfriskningar är dock alltid tillåtet. Om man håller startintervallet till framförvarande boll, är det dock tillåtet att avvakta med andraslagen eller utslagen från röd tee, medan bakomvarande boll slår ut från vit/gul tee på hål 12.

Säkert spel

Som spelare måste du försäkra dig om att ingen annan person befinner sig i riskzonen och riskerar att träffas av bollen eller klubban. Oaktsamt spel kan leda till avstängning i upp till två år.

Banpersonal: Personal som arbetar på banan har företräde. Om du vill uppmärksamma banpersonal på att du vill slå, sträck armen rakt upp och invänta klartecken för spel. Ges inget klartecken för spel med tydligt uppsträckt arm får du aldrig slå förrän spelfältet är fritt.

Förvissa dig om fritt spel: Klockringning hål 14 på Gamla Banan. Vid avslutat spel på hålet bör klockan, som står vid vägen till hål 15, användas för att markera för nästa boll att green är fri för inspel. 

Klockringning hål 16 på Gamla Banan.  Vid avslutat inspel på hålet bör klockan, som finns till höger om fairway ca 100 meter från green, användas för att markera för nästa boll att det är fritt att spela över kullen. Det är oaktsamt att slå över kullen innan klockringning hörts eller att du förvissat sig om att framförvarande boll är utom räckhåll.

Alkoholpolicy

En spelare får inte konsumera droger eller alkoholhaltiga drycker med mer än 2,25 volymprocent alkohol under en tävlingsrond. En spelare får heller inte vara berusad eller på annat sätt påverkad av droger under en tävlingsrond. Här gäller samma krav på spelaren som lagstiftningen ställer på bilförare. Om en spelare bryter mot dessa bestämmelser har tävlingsledningen rätt att diskvalificera spelaren enligt Regel 1.2: Riktlinjer för spelares uppträdande.  Även vid sällskapsspel på våra banor och vid träningsspel på våra övningsområden gäller att man inte får vara berusad eller på annat sätt påverkad av droger.

Anmärkning: Se vidare i Spel- och tävlingshandboken 1.12 Ren Idrott.

Mobiltelefon

Spelare förväntas visa hänsyn och se till att användandet av mobiltelefon inte distraherar andra spelare eller fördröjer spelet.

Anmärkning. Se vidare i Regel 1.2: Riktlinjer för spelares uppträdande och Regel 4.3a: Tillåten och förbjuden användning av utrustning.

Hund

Det är tillåtet att medföra hund vid sällskapsspel. Hunden ska alltid hållas i koppel och hundägaren förutsätts att hålla god ordning på sin hund och plocka upp eventuellt hundträck. Hundägare skall visa hänsyn och lämna företräde till andra golfspelare och kan bli nekade att medföra hund om man sätts ihop med spelare som inte vill ha hund med sig i bollen. Klubben äger rätt att stänga av rätten att medföra hund på banan enskilt för den som inte följer denna policy.

Bunkerkrattor

Hela bunkerkrattan placeras i bunkern tvärs med spelriktningen där den minst stör spelet. Motivet till att krattan skall placeras tvärs med spelriktningen är att klubben numera har krattor med böjda skaft.